Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak zaskarżalności postanowienia sądu oddalającego wniosek pełnom. z urzędu o zwolnienie go z obowiązku zastępowania strony i postanowienia sądu oddalającego jego wniosek o zwrócenie się do właściwej ORA lub OIRP o wyznaczenie pełnom. z innej miejscowości SK 65/20

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:
1) art. 118 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w jakim „pozwala sądowi na oddalenie wniosku, złożonego przez adwokata ustanowionego przez sąd mającego podjąć czynności poza siedzibą sądu orzekającego, o zwrócenie się do właściwej okręgowej rady adwokackiej o wyznaczenie adwokata z innej miejscowości”
z art. 65 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;

2) art. 394 § 1 ustawy wymienionej w punkcie 1 w brzmieniu obowiązującym do dnia 6 listopada 2019 r. w zakresie, w jakim „nie przewiduje możliwości zaskarżenia postanowienia sądu oddalającego wniosek adwokata lub radcy prawnego (ustanowionego przez sąd) o zwolnienie go od obowiązku zastępowania strony w procesie (art. 118 § 3 k.p.c.) oraz postanowienia sądu oddalającego wniosek adwokata lub radcy prawnego (ustanowionego przez sąd) o zwrócenie się do właściwej okręgowej rady adwokackiej lub rady okręgowej izby radców prawnych o wyznaczenie adwokata lub radcy prawnego z innej miejscowości (art. 118 § 4 k.p.c)
z art. 45 ust. 1 w związku z art. 78 oraz art. 176 ust. 1 Konstytucji RP.