Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wynagrodzenie sędziego. P 40/09

Czy:

a) czy art. 91 § 1, § la, § 1b, §8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych w związku z § 2 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego, w zakresie w jakim stanowią podstawę prawną mechanizmu ustalania wynagrodzeń sędziowskich są zgodne z art. 2, art. 10 ust. l, art. 173 oraz art. 178 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;

b) czy art. 91 § 1, § la, § Ib ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych w związku z § 2 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego, w zakresie w jakim tworzą mechanizm ustalania wynagrodzeń sędziowskich nie tylko na podstawie przepisów ustawy budżetowej, ale także przepisów rozporządzenia Prezydenta RP są zgodne z art. 176 ust. 2 Konstytucji RP;

c) czy § 2 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego, w zakresie w jakim prowadzi do wydatkowania środków publicznych jest zgodny z art. 216 ust. 1 Konstytucji RP;

d) czy art. 91 § 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych w związku z § 2 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego, z uwagi na brak precyzyjnego i szczegółowego zakresu upoważnienia ustawowego oraz swobodę Prezydenta RP w kształtowaniu wysokości przeliczników, są zgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;

e) czy art. 16 ust. 1 - ustawy z dnia 25 stycznia 2007 roku Ustawa budżetowa na rok 2007, art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2008 roku - Ustawa budżetowa na rok 2008  i § 2 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego kształtujące w latach 2007 i 2008 poziom wynagrodzenia sędziego sądu rejonowego z pominięciem faktu istotnego obniżenia składki rentowej dla ogółu pracowników i związanego z tym znaczącego wzrostu przeciętnego i minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej są zgodne z art. 2 i art. 32 Konstytucji RP;

f) czy art. 91 § 1, § la, § 1b ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych w związku z § 2 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego, w zakresie w jakim tworzą mechanizm ustalania wynagrodzeń w sposób niekorzystny dla sędziów sądów powszechnych w porównaniu z sędziami i asesorami sądów administracyjnych są zgodne z art. 2 i art. 32 Konstytucji RP oraz z art. 7 a) pkt i Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z dnia 19 grudnia 1966 roku w części gwarantującej godziwy zarobek i równe wynagrodzenie za pracę o równej wartości bez jakiejkolwiek różnicy;

g) czy art. 4 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, art. 2 pkt 4 i 6 i art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw i art. 91 § 1 i lb ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych, w zakresie w jakim pomijają po stronie partnerów społecznych udział przedstawicieli sędziów, pozbawionych reprezentującej ich interesy organizacji związkowej są zgodne z art. 10 ust. 1, art. 32, art. 173 i art. 178 ust. 2 i 3 Konstytucji RP;

h) czy art. 16 ust. 1 - ustawy z dnia 25 stycznia 2007 roku Ustawa budżetowa na rok 2007, art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2008 roku - Ustawa budżetowa na rok 2008 w zakresie w jakim ustaliły kwoty bazowe do obliczania wynagrodzeń sędziów - w wysokości niższej od kwot bazowych asesorów sądowych - są zgodne z zasadą równości i niedyskryminacji wyrażoną w art. 32 Konstytucji RP w związku z art. 178 ust. 2 Konstytucji RP