Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Niezaskarżalność postanowień sądu II instancji rozstrzygających w przedmiocie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych oraz rozpoznanie przez sąd II instancji postanowień sądu I instancji, od których nie przysługiwał środek zaskarżenia SK 51/22

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:

1)    art. 3942 § 1oraz art. 3942 § l pkt 1-7 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, ze zm.), w brzmieniu ukształtowanym ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1469, ze zm.), „w zakresie, w jakim powołane przepisy pomijają wśród postanowień podlegających zaskarżeniu postanowienie sądu drugiej instancji o odmowie zwolnienia od kosztów sądowych od apelacji (zwyczajnego środka zaskarżenia)” , z:
a)    art. 77 ust. 2, art. 78 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
b)    art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji,
2)    art. 3942 § 1 i art. 380 ustawy — Kodeks postępowania cywilnego, rozumianych w ten sposób, że „kontrola zasadności odmowy zwolnienia od kosztów sądowych od apelacji następuje wyłącznie w formie zażalenia do innego składu sądu drugiej instancji na postanowienie o odrzuceniu apelacji”, z art. 78 w związku z art. 45 ust. 1 i art. 2 Konstytucji.