Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wymiar kary łącznej P 10/21

Pytanie prawne czy art. 86 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. ­- Kodeks Karny (dalej jako: k.k.) w zakresie, w jakim przywołany przepis art. 86 § 1 k.k. umożliwia sądowi orzeczenie kary łącznej ograniczenia wolności na zasadzie kumulacji tj. sumy kar ograniczenia wolności podlegających łączeniu, gdzie podlegające łączeniu kary ograniczenia wolności orzeczono w wymiarach poniżej 1 roku, a kara łączna została orzeczona wedle wspomnianej zasady kumulacji zgodnie z art. 34 §1 k.k. jest zgodny z art. 2 i art. 31 ust. 1 Konstytucji RP.