Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zakres związania sądu treścią prawomocnego orzeczenia; skreślenie studenta z listy studentów z powodu niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów SK 22/19

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:

1) art. 365 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego rozumianego w ten sposób, że orzeczenie prawomocne wiąże inne sądy tylko odnośnie sentencji tego orzeczenia, a nie wiąże innych sądów w zakresie motywów zawartych w uzasadnieniu orzeczenia w tych granicach, jakie stanowią konieczne uzupełnienie rozstrzygnięcia z art. 2 oraz art. 45 ust. 1 Konstytucji RP,

2) art. 190 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym w brzmieniu obowiązującym w dniu 10 czerwca 2014 r. rozumianego w ten sposób, że podstawą skreślenia studenta z listy studentów z powodu niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów jest ich niewniesienie, w sytuacji gdy żądanie przez uczelnię uiszczenia tych opłat przez studenta jest oparte wyłącznie na uchwale senatu uczelni publicznej wydanej na podstawie art. 99 ust. 3 tejże ustawy, której adresatem jest wyłącznie rektor uczelni publicznej z art. 70 ust. 2 Konstytucji RP.