Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sankcja pieniężna za naruszenie obowiązków w przedmiocie kontaktów z dzieckiem SK 38/24

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 59815 § 1 oraz art. 59816 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43 poz. 296, ze zm.) w zakresie, w jakim:  
1)    „zaskarżane normy prawne nie uzależniają wprost możliwości zagrożenia i nakazania zapłaty jedynie za zawinione niewykonanie obowiązków; wyłącznie tych obowiązków które bezpośrednio (literalnie) wynikają z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem (a nie li tylko są wywodzone przez sąd); wyłącznie obowiązków zgodnych z dobrem dziecka na moment powinności ich wykonania”;
2)    „zaskarżane normy chronią interes prywatny nad - poprawnie rozumianym - interesem publicznym, nierzetelnie i nieproporcjonalnie obciążając przy tym: obowiązkami spowodowania dochodzenia do kontaktów oraz poprawnego przebiegu tych kontaktów a także «minimalizowania negatywnych stanów emocjonalnych zaistniałych w związku z przebiegiem kontaktów» wyłącznie osobę obowiązaną (pod której pieczą dziecko pozostaje)”;
3)    „nakazanie zapłaty następuje bezpośrednio do rąk drugiego rodzica, a regulacja ta pozostaje jedyną - prawem przewidzianą - formą wykonywania kontaktów (nie przewiduje alternatywnych sposobów wykonywania kontaktów z dziećmi, dla zrealizowania - nadrzędnego - opiekuńczego celu postępowania, szczególnie w sytuacji gdy przesunięcia majątkowe pomiędzy rodzicami mogą godzić w dobro dziecka)”,
z art. 18, art. 30, art. 31 ust. 1-3, art. 32 ust. І і 2, art. 41 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 47, art. 48 ust. I, art. 52 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1 і 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.