Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Stan spoczynku sędziego SK 42/01

O stwierdzenie niezgodności:

1) art. 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 oraz art. 8 ust. 1 i ust. 3 ustawy z 17 grudnia 1997 roku o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw z art. 2, art. 30, art. 31, art. 47, art. 64, art. 91 Konstytucji RP, zgodnie z którymi nie można ustanawiać niekorzystnych prawnie unormowań, ograniczających prawa i wolności człowieka, godzących w prawną ochronę czci i dobrego imienia, godzących w podstawowe prawa człowieka,

2) art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 3 i 4 oraz art. 8 ust. 1 i 3 powołanej ustawy z art. 2, art. 30, art. 31, art. 42, art. 45 i art. 91 Konstytucji RP, zgodnie z którymi nie można ograniczać konstytucyjnych praw ani pozbawiać prawa do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy przez niezawisły sąd,

3) art. 7 ust. 1 pkt 2 oraz art. 8 ust. 1 i 3 wymienionej ustawy z konstytucyjną zasadą równej dla wszystkich ochronie prawnej praw majątkowych - wynagrodzenia i z zasadą zakazu działania prawa wstecz - niezgodności z art. 2, art. 30, art. 31, art. 45, art. 64, art. 91 Konstytucji RP;

4) art. 9 ustawy z 20 grudnia 1989 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa z prawem do sprawiedliwego bezstronnego sądu i równej dla wszystkich ochrony prawa majątkowego-wynagrodzenia z art. 2, art. 45, art. 64, art. 91 Konstytucji RP;