Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Gospodarka odpadami; nieterminowe złożenie sprawozdania o odpadach; kary administracyjne. P 26/11

Czy:

a) art. 79c ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach jest zgodny z art. 2 Konstytucji RP;

b) art. 79c ust. 3, w związku z art. 79d ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach jest zgodny z art. 2, w związku z art. 184 Konstytucji RP oraz z art. 6 ust. 1 i 3 Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku, zmienionej następnie Protokołami nr 3, 4 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2;