Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

System informacji oświatowej. K 26/11

O zbadanie zgodności przepisu art. 14 pkt 24 i przepisu art. 18 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej z:

a) przepisem art. 31 ust. 3 Konstytucji RP poprzez ustawowe zobligowanie do zbierania i przechowywania przez organy publiczne danych dziedzinowych w związku z faktem skorzystania przez ucznia z pomocy psychologiczno - pedagogicznej, nie uwzględniając przy tym, że nakaz zbierania tego typu danych jest arbitralnym naruszeniem praw jednostki do prywatności, bo nie można uznać tego nakazu za usprawiedliwione ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności, które możliwe jest w demokratycznym państwie prawa tylko wyjątkowo, dla zachowania jego bezpieczeństwa, porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób;

b). przepisem art. 47 Konstytucji RP, który wyraża konstytucyjne prawo jednostki do ochrony prywatności, ochrony jej życia rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz decydowania o swoim życiu osobistym, z tegowzględu, że ustawowe obowiązywanie nakazu pozyskiwania, zbierania i przechowywania prywatnych danych o objęciu dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną przez organy publiczne, jest drastycznym naruszeniem przez ustawodawcę prawa do prywatności;

c). przepisem art. 51 ust 1 i 2 Konstytucji RP w zakresie stworzenia ustawowego nakazu pozyskiwania, gromadzenia i przechowywania danych dotyczących objęcia ucznia pomocą psychologiczno - pedagogiczną, bowiem są to dane objęte autonomią informacyjną i przynależne do najbardziej wrażliwej sfery życia prywatnego ucznia, których nie można uznać - w świetle wskazanego wyżej przepisu Konstytucji RP - za dane niezbędne dla praworządnego i bezpiecznego funkcjonowania demokratycznego państwa prawa;