Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ograniczenie możliwości ubiegania się o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy przez osobę bezdomną na podstawie kryterium zamieszkiwania w lokalu w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów SK 88/19

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w związku z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i  o  zmianie Kodeksu Cywilnego w  zakresie, w  jakim:

"1) definiują status osoby bezdomnej, zakładający, że za bezdomną należy uznać osobę, która nie zamieszkuje w »lokalu« w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, ale zamieszkuje w  tzw. pomieszczeniu tymczasowym mimo, że zaspokaja w nim niezbędne dla siebie potrzeby mieszkaniowe,
2) zwalniają organy stosujące te przepisy z obowiązku badania, czy potrzeby mieszkaniowe są w takich pomieszczeniach zaspokajane, a  tym samym
3) przypisują osobę bezdomną w zakresie wystąpienia o zawarcie umowy najmu z zasobu mieszkaniowego do organu jednostki samorządu terytorialnego, właściwego z uwagi na »ostatnie miejsce zamieszkania«, przez które należy wyłącznie rozumieć miejsce znajdujące się w lokalu, o  którym mowa w ustawie o ochronie praw lokatorów”

 z art. 30, art. 75 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.