Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Roszczenie odszkodowawcze P 11/04

Czy art. 160 § 5 kodeksu postępowania administracyjnego jest zgodny z art. 2, art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP, o ile przyznaje prawo wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego wyłącznie stronie niezadowolonej z przyznanego jej decyzją administracyjną odszkodowania za szkodę, której źródłem są zdarzenia oznaczone w § 1 tego przepisu;