Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odpowiedzialność członka zarządu osoby prawnej za zaległości tej osoby z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych SK 12/18

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 32 w zw. z art. 31 i art. 4 pkt 3 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1.01.2010 r., tj. przed wejściem w życie art. 45 pkt 1 ustawy z 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych, w zakresie w jakim dopuszczają one orzeczenie, na podstawie art. 116a ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa, o odpowiedzialności członka zarządu osoby prawnej za zaległości tej osoby prawnej z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z art. 2, art. 7, art. 64 ust. 1, art. 84 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.