Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw K 15/23

Wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1859).

1.    art. 2 i art. 12 z art. 118 ust. 1 i 3 oraz art. 119 ust. 2 Konstytucji,

2.    art. 12 w części obejmującej art. 99 ust. 3aa ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U z 2022 r. poz. 2301 oraz z 2023r. poz. 605, 650 i 1859) i art. 20 w związku z art. 99 ust. 3aa, art. 103 ust. 2a-2d, art. 127cd i art. 127d ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne z wywodzonymi z art. 2 Konstytucji zasadami zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, ochrony interesów w toku i odpowiedniej vacatio legis.