Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady rozwiązywania stosunku pracy w przypadku likwidacji lub reorganizacji urzędu. K 26/09

O zbadanie zgodności:

1) art. 164 ust. 3 oraz art. 166 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z art. 24, art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1, w związku z art. 2 Konstytucji RP;

2) art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2008 roku o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw z art. 24, art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1, w związku z art. 2 Konstytucji RP;

o zbadanie zgodności art. 98 ust. 9, art. 99 ust. 9 oraz art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z art. 21, art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1, w związku z art. 2 Konstytucji RP;