Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości złożenia, przez osobę najbliższą, zażalenia na zarządzenie prokuratora nieuwzględniające jej wniosku o kontakt telefoniczny z osobą tymczasowo aresztowaną SK 32/19

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 217c § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy:
1) z art. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;
2) z art. 78 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.