Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kwestia kwalifikacji prawnopodatkowej zbiornika na substancje płynne na gruncie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych SK 65/23

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 2 ust. 1 pkt 3 i art. la ust. 1 pkt 2 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. la ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ,,ze względu na to, że przytoczone przepisy (…) [ustawy o podatkach i opłatach lokalowych] zinterpretowane w sposób przedstawiony w [w]yroku NSA nakazują opodatkowanie podatkiem od nieduchowności obiektu budowlanego spełniającego łącznie wszystkie cechy właściwe dla budynku wskazane w art. la ust. 1 pkt 1 (…) [ustawy o podatkach i opłatach lokalowych] na zasadach właściwych dla budowli w oparciu o dodatkowe kryterium niewynikające z przepisów (…) [ustawy o podatkach i opłatach lokalowych] tj. kryterium wiodącego parametru technicznego wyznaczającego funkcję obiektu budowlanego, którym w niniejszej sprawie zadaniem NSA była pojemność obiektu budowlanego a nie jego powierzchnia użytkowa, konsekwencją czego jest nieuprawnione ograniczenie konstytucyjnie chronionego prawa własności, poprzez obciążenie Spółki ciężarem podatku od nieruchomości w wysokości zawyżonej i niewynikającej z przepisów (…) [ustawy o podatkach i opłatach lokalowych] w efekcie zastosowania do obiektów budowlanych spełniających łącznie wszystkie cechy właściwe dla budynku wskazane w art. la ust. 1 pkt 1(…) [ustawy o podatkach i opłatach lokalowych] tj. zbiorników na paliwo, zasad określania wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości właściwych dla obiektów budowlanych stanowiących budowle”.

z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 2, art. 7, art. 84 oraz art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.