Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych osobom z wyrokami eksmisyjnymi - roszczenie odszkodowawcze właściciela lokalu P 14/06

Czy art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego jest zgodny z: art. 1 Protokołu 1 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz art. 77 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1, 2 i 3, art. 21 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;