Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustalanie granic gmin i miast U 2/16

Sprawa połączona z U 3/16, U 4/16, U 5/16, U 6/16 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą U 2/16)

Wniosek o zbadanie zgodności § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy z:
1) art. 7, art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP, a także z art. 4 ust. 2, art. 4b ust. 1 pkt 1 i art. 4b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;
2) art. 2 w związku z art. 15 ust. 2 oraz z art. 167 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;
3) art. 32 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP;
4) art. 32 ust. 2 w związku z art. 35 Konstytucji RP oraz art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym w związku z art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 2 oraz art. 16 Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 1 lutego 1995 roku.