Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości wniesienia skargi na bezczynność organu po zakończeniu przez niego postępowania administracyjnego i wydaniu ostatecznej decyzji SK 100/22

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 149 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, ze zm.) w zakresie, w jakim „przepis ten zamyka drogę sądowego dochodzenia naruszonych uzależnia dopuszczalność przeprowadzenia postępowania sądowoadministracyjnego od postawy organu administracji publicznej oraz skutkuje odebraniem prawa do dochodzenia wynagrodzenia za szkodę spowodowaną przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej”,
z art. 77 ust. 2, art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 1 w związku z ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.