Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości zażalenia, w postępowaniu wpadkowym, zabezpieczenia udzielonego po raz pierwszy przez sąd odwoławczy SK 37/22

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 741 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575) „w zakresie, w jakim odmawiają zobowiązanemu prawa do zaskarżenia orzeczenia zabezpieczającego wydanego po raz pierwszy przez sąd odwoławczy w ramach rozpoznawania orzeczenia odmawiającego zabezpieczenia wydanego przez sąd pierwszej instancji na skutek wniesionego przez uprawnionego zażalenia”, z art. 2, art. 32, art. 45 ust. 1, art. 78 i art. 176 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.