Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zobowiązania podatkowe; zasady naliczania odsetek za zwłokę. SK 2/10

O zbadanie zgodności art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 27 czerwca 2003 roku o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w zakresie, w jakim wyłącza on odpowiednie stosowanie do postępowania kontrolnego art. 54 § 1 pkt 1 i pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa, z art. 84 oraz art. 64 ust 1 i 2 w związku z art. 32 ust. 1 i ust 2, art. 2, a także w związku z art. 31 ust 3 Konstytucji RP, przez to, że wyłącza okresy nienaliczania odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych za okres zabezpieczenia zobowiązania podatkowego w sytuacji, gdy objęte zabezpieczeniem środki pieniężne zostały zaliczone na poczet zaległości podatkowych, oraz za okres od dnia wszczęcia postępowania kontrolnego do dnia doręczenia decyzji organu pierwszej instancji, jeżeli decyzja nie została doręczona w terminie 3 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania kontrolnego;