Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ograniczenie możliwości sądowej weryfikacji rozstrzygnięć wydanych przez organy postępowania wykonawczego w ramach postępowania dyscyplinarnego skazanych SK 51/19

Skarga konstytucyjna połączona ze sprawą SK 47/19 i rozpatrywana pod wspólną sygnaturą SK 47/19.

Wniosek o zbadanie zgodności art.7 § 2 w związku z art. 7 § 3 w związku z art. 7 § 1 i art. 7 § 5 oraz art. 164 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks kamy wykonawczy w zakresie, w jakim:

 

1) „dopuszcza tylko i wyłącznie zaskarżenie decyzji z powodu jej niezgodności z prawem i jednocześnie w zakresie, w jakim nie dopuszcza zaskarżenia decyzji od strony proceduralnej, merytorycznej, poprawności postępowania czyli w zakresie, w jakim nie dopuszcza zaskarżenie decyzji co do istoty i przedmiotu sprawy” z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP;

 

2) „nie przewiduje możliwości poddania postanowienia kontroli instancyjnej” z art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 Konstytucji RP.