Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwolnienie z podatku akcyzowego; prawo własności. SK 14/12

O zbadanie zgodności:
1) § 6 ust. 5 w związku z § 5 pkt 1 i § 12 ust. pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 roku w sprawie podatku akcyzowego w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 1 stycznia 2004 roku z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 2 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, z uwagi na to, że wskazane przepisy Rozporządzenia interpretowane jednoznacznie przez sądy administracyjne, w taki sposób, że sprzedawca oleju pozbawiony jest prawa do zastosowania zwolnienia z podatku akcyzowego sprzedawanych olejów na cele opałowe, gdy odbierze od nabywcy oświadczenie o przeznaczeniu nabywanego oleju na te cele spełniające wszystkie wymogi formalne, lecz zawierające dane niezgodne z rzeczywistością (nieprawdziwe), ograniczają w niedopuszczalny sposób konstytucyjne prawo własności, w ten sposób, że przenoszą na sprzedawcę odpowiedzialność finansową za bezprawne działania kontrahenta (podanie przez nabywcę oleju nieprawdziwych danych w oświadczeniu) i zobowiązują podatnika do podejmowania działań (kontroli prawdziwości oświadczeń) obiektywnie niemożliwych do wykonania w świetle przyznanych mu kompetencji;
2) § 6 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 5 w związku z § 5 pkt 1 i § 12 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 roku w sprawie podatku akcyzowego w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 1 stycznia 2004 roku w związku z art. 37 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 oraz art. 38 ust. 2 pkt 2a i ust. 3ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku  od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2002 roku do dnia 1 stycznia 2004 roku - z art. 64 ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 92 ust. 1 oraz z art. 217 Konstytucja RP z uwagi na to, że wskazane przepisy Rozporządzenia w niedopuszczalny sposób ograniczają konstytucyjne prawo własności, gdyż stanowią regulacje aktu pod ustawowego i zostały wydane bez jakichkolwiek wytycznych zamieszczonych w ustawie, przez co stanowią zakazane samoistne ograniczenie prawa własności w akcie o charakterze podstawowym.