Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sporządzanie przez sąd uzasadnień postanowień. P 70/08

Czy art. 357 § 2 zdanie drugie w związku z art. 13 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie w jakim zwalnia sąd z obowiązku sporządzenia uzasadnienia postanowienia oddalającego skargę na czynność komornika, na które nie przysługuje zażalenie, jest zgodny z art. 2 w związku z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z art. 6 § 1 zdanie pierwsze Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku;