Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości wniesienia odwołania do sądu przez lekarza ukaranego przez Naczelny Sąd Lekarski II instancji. P 28/09

Czy przepis art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich w zakresie, w jakim wyłącza prawo lekarza ukaranego przez Naczelny Sąd Lekarski w II instancji karą nagany, do wniesienia odwołania do sądu, jest zgodny z art. 77 ust. 2 Konstytucji RP;