Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z powodu nieprawidłowych dokumentów rozliczeniowych SK 28/24

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:

1)    art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r. w zakresie, w jakim „różnicuje sytuację prawną osób objętych ochroną ubezpieczeniową obowiązkowo i dobrowolnie”
z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
2)    art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy wymienionej w punkcie pierwszym w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r. w zakresie, w jakim „narusza przepisy prawa materialnego ingerując w pewność prawa osób objętych ochroną ubezpieczeniową dobrowolnie poprzez działanie prawa wstecz z utratą praw słusznie nabytych (zdanie pierwsze) oraz w zakresie pozostawienia organowi rentowemu swobodnego rozporządzania prawami materialnymi ubezpieczonego (zdanie drugie)”,
z art. 2 oraz art. 67 ust. 1 Konstytucji RP.