Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wojskowe służby specjalne K 52/07

O zbadanie zgodności:

1) art. 1 i 2 w związku z art. 3 ust. 1, art. 3 ust. 2 in fine, art. 7 ust. 1 zdanie drugie, art. 27 ust. 7 w związku z ust. 5 i ust. 6 zdanie drugie, art. 41 ust. 4 w związku z ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz art. 60 ust. 6 w związku z ust. 5, art. 76 ust. 4 w związku z ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego z art. 26 ust. 1 i z art. 134 ust. 2 Konstytucji RP; art. 8 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego z art. 134 Konstytucji RP;

2) art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego z art. 2 i art. 7, art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz z art. 14 ust. 3 lit. g Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych; art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, w zakresie dotyczącym osób, o których mowa w art. 66 - z art. 2, art. 7, art. 22 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;