Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Upoważnienie ustawowe K 8/06

O stwierdzenie niezgodności art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Środowiska w zakresie, w jakim upoważnia Radę Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia rodzajów przedsięwzięć wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;