Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Pobieranie wpisu stosunkowego od skargi kasacyjnej zaskarżającej wyrok sądu pierwszej instancji wydany na korzyść wnoszącego skargę, w postępowaniu sądowoadministracyjnym SK 91/20

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w brzmieniu z 10 września 2018 r. z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 45 ust. 1, art. 64 ust. 1 i 2, art. 78, art. 176 ust. 1 Konstytucji RP.