Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Leczenie w zakładzie lecznictwa odwykowego - legitymacja procesowa K 43/05

O stwierdzenie niezgodności art. 26 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP;