Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego poprzez wszczęcie postępowania karnego skarbowego, w sytuacji braku podejrzenia popełnienia przez podatnika czynu zabronionego SK 100/19

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy –Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz ustawą z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 2 Konstytucji RP.