Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kadencja członków Rady Polityki Pieniężnej K 26/03

O stwierdzenie, że:- art. 13 ust. 7 zdanie drugie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Narodowym Banku Polskim jest niezgodny z art. 227 ust. 5 Konstytucji RP dlatego, że przewiduje powoływanie, w określonej sytuacji, poszczególnych członków Rady Polityki Pieniężnej na okres krótszy niż ustanowiona w wyżej wymienionym przepisie Konstytucji sześcioletnia kadencja członków tej Rady;- art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Narodowym Banku Polskim w zakresie, w jakim przewiduje możliwość ponownego powołania do składu Rady Polityki Pieniężnej w sytuacji, gdy poprzednie powołanie nastąpiło w trakcie kadencji jest niezgodny z art. 227 ust. 5 Konstytucji RP;