Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Związanie sądu I instancji, któremu sprawa została przekazana, oceną prawną wyrażoną w uzasadnieniu wyroku sądu drugiej instancji, przy ponownym rozpoznaniu sprawy P 12/20

Pytanie prawne czy:
a) art. 386 § 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego „w części i w zakresie, w jakim skutkuje związaniem Sądu I Instancji wyrażoną przez Sąd II instancji oceną prawną dokonaną z przekroczeniem dopuszczalnych granic wykładni prawa, zwłaszcza językowych, jest zgodny z zasadą konstytucyjnego niezwisłego sprawowania urzędu sędziego art. 178 ust. 1 Konstytucji RP oraz zasadą prawa do sądu w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji,
b) czy w świetle konstytucyjnych źródeł prawa wskazanych w art. 87 Konstytucji Sąd I instancji jest związany oceną prawną sądu drugiej instancji wydaną na podstawie art. 386 § 6 kpc w części i w zakresie przekraczającą dopuszczalne granice wykładni i de facto tworzące prawo, które nie wynika z przepisów”.