Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przymus bezpośredni z użyciem innych urządzeń technicznych, zasady vacatio legis i retro non agit. Kp 1/13

O zbadanie zgodności:

1) art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 4 stycznia 2013 roku o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w części dotyczącej art. 42 ust. 8 pkt. 2 w zakresie, w jakim umożliwia stosowanie przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia z użyciem "albo innych urządzeń technicznych" z art. 2 oraz art. 41 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

2) art. 5 ustawy z dnia 4 stycznia 2013 roku o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z art. 2 Konstytucji w zakresie w jakim narusza zakaz odpowiedniej vacatio legis oraz zasadę niedziałania prawa wstecz;