Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości zaskarżenia postanowienia bez uprzedniego wystąpienia z wnioskiem o sporządzenie jego uzasadnienia i doręczenia stronie odpisu tego postanowienia wraz z uzasadnianiem SK 7/23

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 357 § 2 i art. 357 § 21 w związku z art. 394 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, ze zm.) w zakresie,
w jakim „nakładają na stronę postępowania cywilnego obowiązek złożenia wniosku o uzasadnienie postanowienia przed jego zaskarżeniem, w sytuacji, gdy sąd doręczy stronie uzasadnienie sporządzone z urzędu”,
z art. 45 ust. 1, art. 45 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 2, art. 32, art. 32 w związku z art. 45 oraz art. 45 w związku z art. 31 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.