Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie w sprawach gospodarczych - odrzucenie przez sąd sprzeciwu od nakazu zapłaty bez wezwania do jego poprawienia lub uzupełnienia. SK 4/09

O zbadanie zgodności art. 4798a § 5 in fine ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego, dodanego ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku  o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim w postępowaniu w sprawach gospodarczych przewiduje, że sąd odrzuca bez wezwania do jego poprawienia lub uzupełnienia sprzeciw od nakazu zapłaty wniesiony przez stronę reprezentowaną przez adwokata lub radcę prawnego, jeżeli pismo nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, z art. 45 ust. 1 w związku z art. 78 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;