Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady ustalania granic gmin K 27/02

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie niezgodności art. 4 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 4a i 4b ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z art. 2, art. 15 ust. 2 i art. 164 ust. 1 Konstytucji; Rada Miejska w Kostrzynie wnosi o stwierdzenie niezgodności rozporządzenia Rady Ministrów z 28 grudnia 2001 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast, w zakresie powodującym przesunięcie terminu przyłączenia wsi Szumiłowo do Miasta Kostrzyna z dnia 1 stycznia 2002 roku na dzień 1 stycznia 2004 roku z art. 2 i art. 7 Konstytucji RP oraz z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych; Grupa posłów wnosi o stwierdzenie, że przepisy § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 grudnia 2001 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw powiatów oraz siedziby władz powiatu w zakresie, w jakim wykreśla § 3 pkt 1) rozporządzenia Rady Ministrów z 31 maja 2001 roku w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw powiatów oraz siedziby władz powiatu oraz § 2 w zakresie, w jakim przepisy te przewidują wejście w życie nowelizacji w dniu 31 grudnia 2001 roku, naruszają: 1) art. 2, art. 88 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 4 ustawy z 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych poprzez wydanie aktu prawnego z mocą wsteczną, niezakreślenie niezbędnej vacatio legis oraz naruszenie konstytucyjnego wymogu publikacji jako warunku wejścia w życie rozporządzenia; 2) art. 7, art. 148 pkt 6) w związku z art. 171 ust. 2), art. 165 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 3a i art. 3b ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym poprzez niezachowanie przewidzianego w tej ustawie trybu, a w konsekwencji bezzasadne uniemożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego i zamieszkałym tam społecznościom realizacji praw zagwarantowanych im przez konstytucję i ustawy;