Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Gmina jako podatnik VAT w sytuacji, gdy pobiera opłaty za gospodarowanie odpadami od najemców lub dzierżawców lokali komunalnych K 8/22

Wniosek o zbadanie zgodności art. 29a ust. 1 i ust. 6 pkt 1 oraz art. 15 ust. 6 w związku z art. 15 ust. 1-2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020r. poz. 106, ze zm.) w związku zart. 2 ust. 1 pkt 4 i ust. 2a oraz art. 6m ust. 1 i art. бо ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, ze zm.) w zakresie, w jakim „z przepisów tych dekodowana jest norma prawna, zgodnie z którą gmina - w przypadku poboru opłaty za gospodarowanie odpadami stanowiącej jej dochód - działa jako podatnik VAT w sytuacji, gdy opłaty za gospodarowanie odpadami pobierane są od najemców lub dzierżawców lokali stanowiących własność gminy", z art. 2, art. 7, art. 217, art. 84, art. 165 ust. 1, art. 64 ust. 1-3, art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jak również z art. 3 ust. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607 i 608).