Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady wnoszenia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. SK 4/11

O zbadanie zgodności art. 4241 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego, dodany przez art. 1 pkt 25 ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów z dnia 22 grudnia 2004 roku, rozumiany w ten sposób, że od prawomocnego orzeczenia sądu drugiej instancji, gdy przez jego wydanie stronie została wyrządzona szkoda, a zmiana lub uchylenie tego orzeczenia w drodze przysługujących stronie środków prawnych nie było i nie jest możliwe, przysługuje skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia jedynie wtedy, gdy niezgodność ta jest oczywista, rażąca i przybiera postać kwalifikowaną z art. 77 ust. 1 Konstytucji RP;