Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Krajowa Administracja Skarbowa – kontrola operacyjna K 11/17

Wniosek o stwierdzenie niezgodności:

1. art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie, w jakim ogranicza przekazanie właściwemu sądowi materiałów jedynie do "uzasadniających potrzebę zarządzenia kontroli operacyjnej" z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;

2. art. 118 ust. 16 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie, w jakim nie przewiduje po zakończeniu kontroli operacyjnej możliwości zaskarżenia postanowienia sądu okręgowego w przedmiocie zarządzenia kontroli operacyjnej przed podmiot, wobec którego zarządzono kontrolę operacyjną z art. 45 ust. 1 oraz art. 78 Konstytucji RP;

3. art. 118 ust. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie, w jakim umożliwia przedłużenie kontroli operacyjnej na następujące po sobie dalsze okresy, których łączna długość nie może przekraczać 12 miesięcy, co oznacza możliwość prowadzenia kontroli operacyjnej przez 18 miesięcy z art. 2, art. 47, art. 49, art. 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

4. art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie, w jakim posługuje się nieostrym kryterium "dobra wymiary sprawiedliwości" i nie określa wagi okoliczności, która ma być ustalona na podstawie materiałów mogących zawierać informacje, o których mowa w art. 178a, art.180 § 2 i art. 180 § 3 Kodeksu postępowania karnego z art. 2, art. 42 ust. 2, art. 47, art. 49, art. 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z art. 6 ust. 3 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności;

5. art.5 art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej z art. 2, art. 30, art. 47, art. 49, art. 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz art. 8 Konwencji o ochronie podstawowych praw człowieka i podstawowych wolności; 

6. art. 114 ust. 3 w związku z art. 144 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej z art. 2, art. 20 oraz art. 47 i art. 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP; 

7. art. 116 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie, w jakim nie przewiduje wprowadzenia mechanizmu niezależnej i rzeczywistej kontroli udostępniania danych z art. 2, art. 47, art. 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności;

8. art. 114 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie, w jakim nie wskazuje kategorii osób, których dane mogą być pozyskiwane w sposób określony w ustawie, nie reguluje obowiązków informacyjnych wobec osób, których dane były pozyskiwane oraz nie określa czasu, przez który uprawnione podmioty mogą przetwarzać pozyskane dane z art. 2, art. 30, art. 47, art. 49, art. 51 ust. 2, 3 i 4 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z art. 8 Konwencji o ochronie prawa człowieka i podstawowych wolności.