Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Upoważnienie ustawowe, prawo do sądu K 22/03

O stwierdzenie, że:I. art. 6 dekretu z dnia 18 września 1954 roku o likwidacji nie podjętych depozytów i nie odebranych rzeczy oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1971 roku w sprawie orzekania o przejściu depozytów na własność Państwa są niezgodne z art. 92 ust. 1 i art. 64 ust. 3 Konstytucji RP;II. § 1 rozporządzenia wskazanego w punkcie I jest niezgodny z art. 2 i art. 64 ust. 2 Konstytucji RP;III. art. 235 w związku z art. 231 § 1 zd. 2 i w związku z art. 465 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego oraz w związku z dekretem i rozporządzeniem wskazanymi w punkcie I, w zakresie, w jakim nie przewidują możliwości sądowej kontroli postanowienia prokuratora o przejściu depozytu na rzecz Skarbu Państwa, są niezgodne z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP;