Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady przeprowadzania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska SK 26/15

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:
1. art. 379 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska, na mocy którego podmioty wykonujące kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska, uzyskują uprawnienie do:
- wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren;
- przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
- żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
- żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli,
w zakresie w jakim nie przewiduje przesłanek, po ziszczeniu się których zainicjowanie kontroli mieszkania osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej co do przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska oraz wykonywanie w jej ramach wyżej wymienionej czynności kontrolnych w tym mieszkaniu, jest dopuszczalne,  z art. 41 ust. 1, z art. 47 i z art. 50 Konstytucji RP, w zw. z art. 31 ust. 3, z art. 32 ust. 1 oraz z art. 2 Konstytucji RP;
2. art. 379 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska, na mocy którego podmioty wykonujące kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska, uzyskują uprawnienie do:
- wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren;
- przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
- żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
- żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli, w zakresie w jakim nie przewiduje przesłanek, po ziszczeniu się których zainicjowanie kontroli innych terenów niż mieszkanie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej co do przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska oraz wykonywanie w jej ramach wyżej wymienionej czynności kontrolnych w innych terenach niż wyżej wymienionej mieszkania, jest dopuszczalne,  art. 41 ust. 1 i art. 47 Konstytucji RP w zw. z art. 31 ust. 3, z art. 32 ust. 1, oraz z art. 2 Konstytucji RP;
3. art. 379 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska, w zakresie w jakim nakłada na kontrolowaną osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej obowiązek umożliwienia przeprowadzenia kontroli mieszkania co do przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska, a w szczególności obowiązek umożliwienia dokonania w mieszkaniu czynności wskazanych w art. 379 ust. 3 pkt 1-4 wyżej wymienionej ustawy, bez określenia przesłanek, po ziszczeniu się których podmioty wykonujące kontrolę, mogą zainicjować kontrolę i żądać umożliwienia wykonania wyżej wymienionej czynności, z art. 41 ust. 1, z art. 47 i z art. 50 Konstytucji RP, w zw. z art. 31 ust. 3, z art. 32 ust. 1 oraz z art. 2 Konstytucji RP;
4. art. 379 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska, w zakresie w jakim nakłada na kontrolowaną osobę fizyczną nieprowadzącą działalności obowiązek umożliwienia przeprowadzenia kontroli innego terenu niż mieszkanie co do przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska, a w szczególności obowiązek umożliwienia dokonania na innym terenie niż mieszkanie czynności wskazanych wart. 379 ust. 3 pkt 1-4 wyżej wymienionej ustawy, bez określenia przesłanek, po ziszczeniu się których podmioty wykonujące kontrolę, mogą zainicjować kontrolę i żądać umożliwienia wykonania wyżej wymienionej czynności, z art. 41 ust. 1 i z art. 47 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 3, z art. 32 ust. 1 oraz z art. 2 Konstytucji RP.