Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odrzucenie środka odwoławczego z powodu nieuiszczenia opłaty. P 13/08

Czy art. 130 2 § 4 zdanie pierwsze w związku z art. 344 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w zakresie w jakim przewidują, że sąd odrzuca w postępowaniu w sprawach gospodarczych nieopłacony sprzeciw od wyroku zaocznego, wniesiony przez przedsiębiorcę niereprezentowanego przez radcę prawnego lub adwokata, bez uprzedniego wezwania do uiszczenia należnej zapłaty, jest zgodny z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 78 Konstytucji RP;