Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ośrodki szkolenia kierowców K 59/13

o zbadanie zgodności:

1) przepisu art. 31 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami, w zakresie w jakim wprowadza dodatkowe wymagania dla przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców z art. 20 i 22 Konstytucji RP, bowiem prowadzi do nieuzasadnionego ograniczenia wolności działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia szkolenia kierowców, ograniczonej już wystarczająco poprzez uczynienie jej działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, pomimo braku istnienia ważnego interesu publicznego, co powoduje niedopuszczalność ograniczenia, a jedynie jego istnienie może stanowić przesłankę ograniczenia;

2) przepisu art. 31 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami, w zakresie w jakim wprowadza dodatkowe wymagania dla przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców z art. 20 i 22 w związku z art. 32 Konstytucji RP, bowiem prowadzi do nieproporcjonalnego zróżnicowania przedsiębiorców korzystających z wolności działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia szkolenia kierowców oraz ich dyskryminacji w życiu gospodarczym poprzez nieuzasadnione uprzywilejowanie przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców spełniających dodatkowe wymagania, określone w tym przepisie, poprzez przyznanie im wyłącznych uprawnień w zakresie prowadzenia określonego rodzaju szkoleń (art. 17 ust. 2 pkt 2 - prowadzenie zajęć niezbędnych do uzyskania karty rowerowej; art. 26 ust. 2 - szkolenie osób w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu, art. 35 ust. 1 pkt 1 - kurs dla kandydatów na instruktorów, art. 35 ust. 6 - organizacja 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego);

3) przepisu art. 31 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami, w zakresie w jakim wprowadza dodatkowe wymagania  dla przedsiębiorców prowadzących  ośrodek  szkolenia kierowców z art. 20 i 22 w związku z art. 2 Konstytucji RP, bowiem prowadzi do utraty praw nabytych przez przedsiębiorców korzystających przed wejściem w życie ustawy z wolności działalności gospodarczej umożliwiającej prowadzenie szkolenia kierowców poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań legislacyjnych oraz kryteriów, uniemożliwiających prowadzenie działalności przez przedsiębiorców w dotychczasowym zakresie, bez spełnienia dodatkowych wymagań;

4) przepisu art. 26 ust. 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami  umożliwiający ośrodkowi szkolenia kierowców prowadzenie szkolenie wyłącznie na terenie powiatu, w którym został zgłoszony do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy, oraz na terenie powiatu sąsiedniego z art. 20 i 22 Konstytucji RP, bowiem prowadzi do terytorialnego ograniczenia wolności działalności gospodarczej pomimo braku istnienia uzasadniającego go ważnego interesu publicznego oraz braku możliwości wprowadzenia na gruncie przepisów Konstytucji RP terytorialnego ograniczenia wolności działalności gospodarczej;

5) przepisu art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami wprowadzający zasadę, że praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi jest prowadzona pojazdem pozostającym w dyspozycji wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, co na mocy ust. 4 zostaje wyłączone w odniesieniu do egzamin w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii BI, Cl, Cl+E, C, C+E, Dl, Dl+E, D lub D+E, z art. 20 i 22 Konstytucji RP, bowiem prowadzi do konieczności wykorzystywania przez przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, w przypadku kategorii A i B, wyłącznie pojazdów których wyboru dokonał wojewódzki ośrodki szkolenia drogowego, ograniczając im tym samym możliwość podejmowania swobodnej decyzji w tym zakresie;

6) przepisu art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami  nakazujący przechowywanie zapisu z praktycznej części egzaminu przez okres 21 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu z art. 61 ust. 1 oraz 51 ust. 3 Konstytucji RP, bowiem godzi w powszechny standard transparentności w działaniu władzy publicznej i konstytucyjne prawo do informacji o jej działalności (art. 61 ust. 1 Konstytucji) oraz prawo dostępu obywatela do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych (art. 51 ust. 3);

7) przepisu art. 139 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami w zakresie w jakim nie wprowadza okresów przejściowych, skutkujących niewydawaniem uprawnień osobom, które na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów rozpoczęły szkolenie na prawo jazdy kat. A lub C, lub D przed dniem wejście w życie ustawy, tj. przed dniem 19. stycznia 2013 roku z art. 2 Konstytucji RP, bowiem prowadzi do naruszenia zasady ochrony praw nabytych;

8) przepisu § 2 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 13 lipca 2012 roku w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach w zakresie w jakim wprowadza pojęcie i definicję legalną "profilu kandydata na kierowcę" jest niezgodny z art. 92 Konstytucji RP albowiem regulacja ta jako ustanowiona na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1-5, 7 i 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami została wydana przez organ wykonawczy z rażącym przekroczeniem zakresu upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie;

9) przepisu § 2 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców w zakresie w jakim wprowadza pojęcie i definicję legalną "profilu kandydata na kierowcę” z art. 92 Konstytucji RP albowiem regulacja ta jako ustanowiona na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami została wydana przez organ wykonawczy z rażącym przekroczeniem zakresu upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie;

10) przepisu art. 28 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami w zakresie w jakim wprowadza obowiązek zatrudniania w ośrodku szkolenia kierowców, co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców bądź spełniania przez przedsiębiorcę tych wymagań z art. 65 w związku z 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz przepisami art. 22 w związku z art. 20 i art. 31 ust. 3 oraz 32 ust. 1 i 2 Konstytucji, bowiem prowadzi do nieproporcjonalnego, ograniczenia wolności wyboru i wykonywania zawodu oraz wolności podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast w zakresie w jakim wprowadzenie tej regulacji nie przewiduje okresu przejściowego, umożliwiającego dostosowanie się przez podmioty prowadzące ośrodki szkolenia kierowców do przewidzianych w nim wymogów, również z art. 2 Konstytucji RP, bowiem prowadzi do naruszenia zasady ochrony praw nabytych i zasadą ochrony interesów w toku;