Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Rozstrzyganie przez sąd II instancji w przedmiocie wniosku strony o wstrzymanie wykonanie swego orzeczenia do czasu ukończenia postępowania kasacyjnego oraz brak konieczności uzasadnienia przez ten sąd wydanego w tym zakresie orzeczenia. SK 25/23

Skarga konstyucyjna o zbadanie zgodności:

a) art. 388 § 1 w związku z art. 388 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.  Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, ze zm.)
„w zakresie, w jakim pozostawia swobodę rozstrzygnięcia o wstrzymaniu bądź nie wykonania zaskarżonego orzeczenia nawet w przypadku ustalenia, że jego wykonanie spowoduje wyrządzenie stronie niepowetowanej szkody”, z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 64 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

b) art. 388 § 1 w związku z art. 388 § 4 w związku z art. 357 § 21 w związku z art. 328 § 4 w związku z art. 3942 § 1 i 1 1 i art. 3941 § 1 ustawy — Kodeks postępowania cywilnego „w zakresie, w jakim postanowienie wydane na podstawie art. 388 § 1 k.p.c. w zw. z art. 388 § 4 k.p.c. nie podlega uzasadnieniu”, z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 64 ust. 2 i art. 78 Konstytucji,

c) art. 388 § 1 w związku z art. 388 § 4 ustawy — Kodeks postępowania cywilnego z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 64 ust. 2 i art. 78 Konstytucji,