Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Naliczanie podatku dochodowego od osób prawnych, od zapłaty w drodze potrącenia umownego w ramach konwersji wierzytelności pieniężnej z tytułu należności za dostarczone towary SK 97/20

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 12 ust. 1 pkt 7 oraz art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w stanie prawnym obowiązującym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. z art. 32 ust. 1, art. 84 w związku z art. 217  związku z art. 64 ust. 3, art. 32 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 1 i 3, art. 84 oraz art. 217, art. 2, art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.