Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kompetencja kuratora oświaty w procedurze likwidacji szkoły lub placówki publicznej K 15/20

Wniosek o zbadanie zgodności:
1. art. 89 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe stanowiącego, iż szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty z art. 2 i art. 165 ust. 2 Konstytucji RP.
2. art. 89 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy – Prawo oświatowe, rozumianego jako „norma kompetencyjna przyznająca uprawnienie na rzecz kuratora oświaty o decydowaniu o istnieniu szkoły lub placówki publicznej, a tym samym w wyniku negatywnej decyzji w tymże przedmiocie obciążenia gmin kosztami wynikłymi z nieracjonalnego utrzymywania szkoły lub placówki i pozbawienie w tymże zakresie samodzielności wydatkowania środków budżetu gminy” z art. 2 i art. 163 w związku z art. 7 Konstytucji.