Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo o ruchu drogowym. Kp 4/09

O zbadanie zgodności:

1) całej ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 roku - Prawo o ruchu drogowym z art. 2 w związku z art. 7 i art. 186 ust. 1 Konstytucji RP przez to, że została uchwalona przez Sejm bez dochowania ustawowego trybu uchwalania ustaw;

2) art. 1 pkt 10 w części dodawanego do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym art. 140al ust. 1-3 w zakresie, w jakim w związku z art. 130 wymienionej ustawy w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 2 kwietnia 2009 roku dopuszcza stosowanie wobec tej samej osoby, za ten sam czyn sankcji administracyjnej (kary pieniężnej) oraz systemu punktowego karania kierowców dopuszczających się naruszeń przepisów ruchu drogowego - z art. 2 Konstytucji RP (naruszenie zasady państwa prawnego poprzez brak proporcjonalności i nadmierny rygoryzm;

3) art. 1 pkt 10 w części dodawanego do ustawy, o której mowa w pkt 2, art. 140an w zakresie, w jakim nadając decyzji administracyjnej o nałożeniu kary pieniężnej rygor natychmiastowej wykonalności nie określa, czy i w jakim zakresie służy od niej odwołanie - z art. 2 Konstytucji RP (naruszenie zasady przyzwoitej legislacji);

4) art. 1 pkt 10 w części dodawanego do ustawy, o której mowa w pkt 2, art. 140at ust. 4 w zakresie, w jakim dopuszcza sprzedaż zatrzymanego przez organ kontroli ruchu drogowego pojazdu, którym naruszono przepisy ruchu drogowego i który nie stanowi własności kierującego pojazdem - z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 64 ust. 1 i 3 Konstytucji RP;