Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Koszty postępowania egzekucyjnego; udział komornika w postępowaniu. SK 1/10

O zbadanie zgodności:

I. art. 770 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego, w brzmieniu ustalonym przez art. 95 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji z dniem 30 listopada 1997 roku z art. 45 ust. 1, 77 ust. 2 oraz 78 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, w zakresie w jakim przepis ten umożliwia sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania egzekucyjnego z wyłączeniem jego udziału w charakterze strony w postępowaniu przed sądem I instancji i ogranicza jego udział w charakterze strony wyłącznie do postępowania zażaleniowego przed sądem II instancji;

II. art. 770 kodeksu postępowania cywilnego, w zakresie w jakim wyłącza zaskarżenie przez komornika orzeczeń reformatoryjnych wydanych na skutek zażalenia podmiotów określonych w art. 770 zdanie czwarte kodeksu postępowania cywilnego z art. 45 ust. 1, 77 ust. 2, 78 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;