Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podział nieruchomości; obciążenie hipoteką. P 15/12

Czy art. 76 ust. 1 zdanie 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 26 czerwca 2009 roku o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw jest zgodny z rat. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 21 Konstytucji RP oraz art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 1 protokołu 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 20 marca 1952 roku;